AMIGO prima

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

A). Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na tovar potravinového charakteru, čerstvé ovocie a zeleninu (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť AMIGO PRIMA, s r.o., sídlom Prof. Hlaváča 1890/34, 071 01  Michalovce.

3. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu, respektíve dohodu o kúpe Tovaru.

B). Záručné podmienky

1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, vizuálne je poškodený, alebo v stave, ktorý nezodpovedá nárokom na kvalitu, respektíve obsah, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

2. V prípade, že sa po prevzatí čerstvého Tovaru Kupujúcim vyskytnú v priebehu 24 hodín, respektíve v dobe trvanlivosti, chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu, v prípade dodržania bodov 4/ 1

C).  Zodpovednosť predávajúceho

1. Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t. j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, t. j., že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

2. Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

3. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri vadách tovaru, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar mal vadu už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.

4. Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak

 1. spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,
 2. spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
 3. reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
 4. sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

5. Predávajúci nezodpovedá za vady:

 1. pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 2. ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru,
 3. spojené s porušením ochrannej plomby, alebo s porušením uzáveru na tovare,
 4. spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

D). Vybavenie reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje telefonicky na tel. čísla:  056/6444055, 0917763581, na e-mail: obchod@amigoprima.eu , prípadne u vodiča spoločnosti AMIGO PRIMA, s.r.o.

2. O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.

3. Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je pracovník spoločnosti AMIGO PRIMA, s.r.o. povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

E). Práva spotrebiteľa

 1. Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Neprimeranosť nákladov vždy posúdi pracovník predajcu. Rovnako posúdi možnosť výmeny vadnej veci za bezvadnú.

2. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

 1. na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo
 2. právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu).

3. Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

4. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na:

 1. na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

5. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak

 1. oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

F). Nárok na uplatnenie reklamácie

1. Nárok na uplatnenie reklamácie vzniká ak Kupujúci dodrží nasledovné podmienky:

 1. Tovar si pri preberaní skontroluje a potvrdí jeho prijatie na dodací list, respektíve vyplatením hotovostnej faktúry
 2. Tovar bude uskladnený podľa jeho povahy a požiadaviek výrobcu
 3. Čerstvé ovocie a zelenina budú uskladnené v boxoch s určenou teplotou a vlhkosťou, podľa povahy Tovaru

I). Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 13.3.2015. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.


V Michalovciach, dňa 12.3. 2015

Ing. Kostadin Kostadinovkonateľ

Nákupný košík