AMIGO prima

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Kapitola  I.

Čo sú to všeobecné obchodné podmienky?

1.  Dolu uvedené všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti AMIGO PRIMA s.r.o., so sídlom na Prof. Hlaváča 1890/34, 071 01  Michalovce, IČO: 43885624,  IČ DPH: SK 2022498170, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. : 20869/V, (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho https://amigoprima.eu/obchod/ (ďalej len „www.amigoprima.eu”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky Kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke Kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru a že bol s nimi plne oboznámený.

3.  Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou môžu byť len osoby staršie ako 18 rokov.

4.  Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej ani inej podnikateľskej činnosti.

5.  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vratná č.3, 043 79 Košice 1, tel. 055/6220781.

6.  Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „Eshop”) na www.amigoprima.eu

7.  Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom Eshopu.

8.  Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

9.  Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

11.  Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky eshopu a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom Eshop. Objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy Predávajúcemu a je považovaná za záväznú (ďalej len “objednávka”). Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko Kupujúceho, meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob dopravy/prevzatia tovaru, spôsob úhrady. V prípade právnickej osoby aj IČO, DIČ, IČ DPH. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

12. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na Eshope.

13. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: AMIGO PRIMA, s.r.o., Priemyselná 21,  071 01  Michalovce,  IČO: 43 88 56 24    IČ DPH: SK 20 22 498 170.

14. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

15. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanoveniach § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Kapitola  II.

Objednávka, potvrdenie objednávky  a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1.  Zákazník si môže objednať tovar jedným z nasledovných spôsobov:

 1. Prostredníctvom Eshopu na www.amigoprima.eu . Objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu je možne zrealizovať 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
 2. Zaslaním e-mailu na obchod@amigoprima.eu . Objednávku tovaru prostredníctvom zasielaním e-mailu je možne zrealizovať 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
 3. Telefonický (počas pracovných dní v čase od 5:30h do 15:00h).
 4. Zaslaním písomnej objednávky na adresu spoločnosti.
 5. Osobne.

2.  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

3.  Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa)
 2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
 3. Množstvo objednávaného tovaru;
 4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
 5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP;
 6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

4.  Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

5.  Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

6.  Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim.

V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu amigoprima@gmail.com .

7.  Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Kapitola  III.

Zrušenie (stornovanie) objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. V tomto prípade je potrebné uviesť meno, e-mail a číslo objednávky, prípadne zoznam a množstvo tovaru, ktoré si Kupujúci objednal.

1.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.
 2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.
 3. V prípade, že si Kupujúci požaduje zaslanie faktúry vopred (bankový prevod vopred) pred dodaním tovaru a túto faktúru neuhradí ani do 7 dní po skončení splatnosti faktúry, bude sa objednávka považovať za automaticky stornovanú. Prevádzkovateľ internetového obchodu môže ešte zákazníka kontaktovať vo veci úhrady faktúry. Ak Kupujúci aj napriek dodatočnej výzve nereaguje, prevádzkovateľ internetového obchodu sa môže v takomto prípade domáhať náhrady škody, ktorú mu Kupujúci konaním spôsobil.
 4. V prípade, že si Kupujúci objedná tovar a tento si do 15 dní od objednania neprevezme, nezaplatí, resp. nereaguje na e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu zo strany spoločnosti AMIGO PRIMA, s.r.o., bude jeho objednávka stornovaná. Spoločnosť AMIGO PRIMA, s.r.o. si zároveň môže od takéhoto zákazníka uplatňovať náhradu škody, ktorá mu s realizáciou objednávky vznikla.

Kapitola  IV.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1.  V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), na základe Zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení má kupujúci právo na vrátenie tovaru predávajúcemu bez udania dôvodu v termíne do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Po tomto termíne už nie je možné odstúpiť od zmluvy.

2.  Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv, predmetom ktorých je:

 1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 tohto Článku,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (potraviny),

3.  Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť písomné (formou emailu alebo poštou), musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu. V prípade, že Kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu. Spolu s písomným odstúpením od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu zároveň riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, dokumentáciou, záručným listom, dokladom o zaplatení, príslušenstvom, a pod., ktoré boli Kupujúcemu dodané, v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

4.   Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný (AMIGO PRIMA, s.r.o., ul. Priemyselná 21 , 071 01 Michalovce). Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.

5.  Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s týmto Článkom sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

6.  V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, a Predávajúci sa rozhodne akceptovať odstúpenie od Kúpnej zmluvy, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s úst. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 30 pracovných dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

7.  V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

8.  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Kapitola  V.

Cenové podmienky

1.  Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.amigoprima.eu  je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2.  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.amigoprima.eu  s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na www.amigoprima.eu . Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

3.  V prípade, ak sa na www.amigoprima.eu  objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Kapitola  VI.

Spôsoby platby za tovar

1.  Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi.
 2. PLATBA  PRI  DODÁVKE VLASTNOU DOPRAVOU PREDÁVAJÚCEMU. Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza v hotovosti celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru ;
 3. PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza v hotovosti celú sumu za tovar uvedenú v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru ;
 4. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet: AMIGO PRIMA, s.r.o. v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu: 0483388328/0900  Variabilný symbol: príde e-mailom vo vystavenej faktúre. V prípade, že chcete za tovar zaplatiť Bankovým prevodom vopred (v rámci Slovenskej republiky), počkajte prosím na vystavenú faktúru. Neposielajte nám finančné prostriedky skôr ako nedostanete od nás faktúru e-mailom!!! Splatnosť faktúry je 7 dní. Po vystavení, zaslaní a uhradení faktúry Vám posielame tovar prostredníctvom kuriéra DPD. Za túto službu účtujeme poštovné závislé od hmotnosti každého balíka:
  Prehľad poštovného (vrátane 20 % DPH) pre dodanie jedného balíka kuriérskou službou DPD:
  hmotnosťpoštovné a balnéza dobierku
  do 2,5 kg5,98 €+ 1,10 €
  od 2,5 kg do 4,5 kg6,40 €+ 1,10 €
  od 4,5 kg do 9 kg6,90 €+ 1,10 €
  od 9 kg do 18,5 kg7,50 €+ 1,10 €
  od 18,5 kg do 25 kg8,10 €+ 1,10 €
  nad 25 kgúčtujeme prepravné náklady za 2 a viac balíkov+ 1,10 €

Kapitola  VII.

Podmienky dodania tovaru

1.  Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 2 do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Predávajúci špecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru. V prípade, že niektorý tovar nie je momentálne na sklade, budeme Kupujúceho bezodkladne kontaktovať a dohodneme si osobitné podmienky dodania a ďalší postup vybavenia objednávky.

2.  Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi. V prípade, ak Predávajúci alebo prepravca dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba.

3.  Kupujúci je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení a tieto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca a ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.

4.  Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar Predávajúceho.

5.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

6.  Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

7.  Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

8.  Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

9.  Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Kapitola  VIII.

Postup vrátenia tovaru

1.  Informujte nás najskôr telefonicky, prípadne e-mailom a uveďte informácie o objednávke (číslo objednávky, Vaše kontaktné údaje, číslo bankového účtu, na ktorý chcete vrátiť peniaze za tovar).

2.   Tovar zašlite ako list alebo balík (nie na dobierku) na našu adresu (viď Kontakt), prípadne ho prineste osobne.

3.  Až po doručený a kontrole tovaru Vám pošleme peniaze na účet, najneskôr však v termíne 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.

4.  Tovar musí byť kompletný, nepoškodený, so všetkými súčasťami a dokumentmi v pôvodnom nepoškodenom obale. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe (faktúra, resp. pokladničný doklad).

5.  Pri vrátení tovaru vraciame len samotnú cenu tovaru, nie poštovné náklady.

6.  Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej miere zákazník.

7.  V prípade, že zákazník zaplatil za tovar vopred a následne sa rozhodol objednávku stornovať, zaplatené finančné prostriedky vraciame zákazníkovi späť na základe dobropisu. A to v lehote 2 pracovných dní od zaslania písomnej žiadosti (stačí formou e-mailu na obchod@amigoprima.eu  zo strany zákazníka.

Kapitola  IX.

Reklamácia tovaru

1.  Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

2.  Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

3.  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

4.  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho, záručným listom a dokladom o zaplatení. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že písomné uplatnenie reklamácie doručí Predávajúcemu na poštovú adresu prípadne ho odošle elektronicky e-mailom. Kupujúci je povinný v písomnom uplatnení reklamácie presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

A. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie písomného uplatnenia reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu

B. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie písomného uplatnenia reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu,
 2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou Predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu Predávajúceho, ak Predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska). Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s úst. § 18 ods. 5 Zákona.

5.  Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa a prevádzkareň v súlade s úst. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa počas celej prevádzkovej doby, prípadne po písomnej či ústnej dohode s Kupujúcim aj mimo prevádzkovej doby. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je Predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s úst. § 18 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

6.  Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

7.  Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie Kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že Predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, Predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru Kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá Predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša Kupujúci všetky náklady Predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi Kupujúcim, Predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie Predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie Kupujúcemu na účet určený Predávajúcim alebo v hotovosti. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok vo výške € 2 /1 hod. práce Predávajúceho.

8.  Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

 1. uplynutím záručnej doby tovaru,
 2. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim, alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach
 3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 5. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 10. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 11. osoby neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Kapitola  X.

Osobné údaje a ochrana súkromia

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci bude od Kupujúceho požadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby Predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a dodaciu adresu, číslo telefónu a mailovú adresu; v prípade právnickej osoby: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, dodaciu adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktnú osobu, číslo telefónu a mailovú adresu ).

2.  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle úst. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje Predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na základe písomnej žiadosti Kupujúceho (pošta alebo e-mail) vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.

3.  Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu Predávajúci zasielal informácie o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho a iných marketingových činnostiach. Kupujúci ma možnosť zvoliť si zasielanie týchto informácií aj priamym prihlásením sa na stránkach prevádzkovateľa prostredníctvom svojej mailovej adresy. V prípade nesúhlasu na zasielanie týchto informácii Kupujúci zašle Predávajúcemu žiadosť (pošta alebo e-mail), že so zasielaním noviniek nesúhlasí. Žiadosť môže byť zaslaná aj ako odpoveď na prijatý e-mail.

Kapitola  XI.

Prechodné a záverečné ustanovenia

1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetových stránkach elektronických obchodov Predávajúceho.

2.  Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi plne súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

3.  Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany.

4.  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Schvalil: Ing. Kostadin Kostadinov, riaditeľ spoločnosti AMIGO PRIMA, s.r.o.

Nákupný košík